RUTIN FÖR RISKHANTERING

 

Riskerna kan vara inom följande område:

Person – Miljö – Egendom – Verksamhet

 

Detta kan yttra sig i form av:

 

Överfall

Rån

Hot

Våld

Brand

Malplanerad omorganisation

Malinformerad personal ang ny teknik eller nya metoder/rutiner

 

Ansvaret för åtgärder av orsakerna till riskerna ligger hos verksamhetschefen. Alla medarbetare bär dock ansvaret att medverka i risk och avvikelsehanteringen och delta i uppföljning av mål och resultat.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska var helt integrerat i verksamheten.

Exempel på avvikelse är:

Biverkningar av medicin/behandling

Kroppsskada av behandling

Fallskada

Bristande rutin som kunnat medföra pat skada

Felordination

Utebliven behandling/undersökning

 

Efter en avvikelserapportering skall verksamhetschefen återge utgången av avviklesen till personalen. Följa upp åtgärdernas effekt så att erfarenheterna kan användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet.

 

Förslagslåda för att patienter och anhöriga kan lägga i klagomål och förslag till förbätring.

 

Rutin för risk hanteringa

Vid händelse av risk

       Samlas in fakta

       Intervjuas involverade personer och ev andra informationskällor

       Beskrivning av händelseförlopp

       Identifiering av bakomliggande orsaker

       Utarbetning av åtgärdsförslag och metod för uppföljning av risk

       Besluta om åtgärder, uppföljning och tidplan för genomförande av åtgärder

       Förbättringsarbete

       Uppföljning och spridning av resultat

För mer information och stöd vgs Socialstyrelsen ”Riskanalys &

Händelseanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete”